නිෂ්පාදන පුවත්

  • ෙෂේජියෑං Yubo ඇඟලුම් කම්පැනි ලිමිටඩ්

    සේම නුදුරු යට ඇඳුම් ලීස්තරයක් යට ඇඳුම් නිෂ්පාදනය කිරීමට නවකතාව විශේෂ උපකරණ භාවිතා කරයි. සේම නුදුරු යට ඇඳුම් ඉහළ ඉලාස්ටික් ගොතන ලද පිටත ඇඳුම්, එම යට ඇඳුම් සහ ඉහළ ඉලාස්ටික් ක්රීඩා ඇඳුම්, ගෙල උපදවන, ඉණ, උකුල සහ එසේ මත නිෂ්පාදනය කරන ලද උසස් සහ නව තාක්ෂණය භාවිත ...
    වැඩිදුර කියවන්න
නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!